Dodací podmínky

1 . Rozsah platnosti

1. 1. Naše dodávky a služby jsou prováděny výhradně podle následujících Všeobecných dodacích a platebního podmínek, které jsou uznány a stávají se závazným udělením objednávky. Odchylující se ujednání jakož i všeobecné obchodní podmínky zadavatele vyžadují pro svou platnost naše písemné potvrzení.

1.2. Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek mělo být nebo se stát neplatným, zůstává tím účinnost všech ostatních ustanovení dodacích a platebních podmínek nedotčena.

 

2. Nabídky, objednávky, změny a storna

2.1. Všechny naše nabídky jsou nezávazné

2.2. Prodeje a objednávky ve vztahu k naší firmě se uskuteční až po našem písemném potvrzení.

2.3. Změna nebo stornování zakázek je možná pouze do 4 dnů od data udělení objednávky.

 

3. Ceny

3.1. Naše ceny jsou nezávazné. Pokud by se zvýšily ceny z důvodů, které nejsou na naší straně, jsme oprávněni, toto navýšení nákladů přenést na zadavatele.

3.2. Naše ceny platí, pokud nebylo sjednáno jinak, vyplaceně z Leondingu a jsou v eurech bez DPH v zákonné výši.

 

4. Dodávky 4.1. Naše dodací lhůty jsou vázány výhradně na údaje uvedené v příslušné zakázce.

4.2. Provozní poruchy všeho druhu, a to jak naše, tak i našich dodavatelů, přírodní katastrofy, stávky a jiné nepředvídatelné skutečnosti, které jsme nezavinili, nás opravňují k částečnému nebo úplnému zrušení naší povinnosti dodat zboží, aniž by tím kupujícímu vznikaly nároky na náhradu škody jakékoliv druhu.

4.3. Předpokladem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele při značném prodlení je hrubé zavinění z naší strany a uplynutí přiměřené písemně stanovené dodatečné lhůty. Odstoupení od smlouvy se provádí doporučeným dopisem.

 

5. Přechod rizik

5. 1. Přechod rizik na kupujícího se uskuteční předáním zboží dopravci, poště nebo dráze, i když byla dohodnuta dodávka osvobozená od přepravních nákladů.

 

6. Výhrada vlastnictví

6.1. Námi dodávané zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení všech faktur včetně vedlejších nákladů, jakými jsou úroky a náklady na provozování.

6.2. Kupující je oprávněn v rámci řádného provozování své živnosti dále prodávat zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví. Toto oprávnění však neexistuje, pokud by se kupující dostal do prodlení s placením faktur (nebo by zjistil, že není schopen plně dostát svým závazkům ve lhůtě splatnosti). Kupující nám již nyní neodvolatelně postupuje pohledávky vyplývající z dalšího projede zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, přičemž tyto pohledávky vznikají zároveň s našimi pohledávkami.

6.3. Zástava, zajišťovací převod vlastnického práva nebo jiné zatížení zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnictví, je během doby trvání našeho vlastnického práva nepřípustné. Zásahy třetích osob do našeho majetku, na který se vztahuje naše výhrada vlastnictví, je nutno neprodleně hlásit. Kupující je povinen podniknout na své náklady vše pro odvrácení takovýchto zásahů třetích osob a chránit nás před nároky na náhradu škody a žalobami vyplývajícími z našich vlastnických nároků vůči třetím osobám.

6.4. Kupující nám postupuje již předem nároky, které by mu přináležely za náhradu škody nebo nároky na pojistné vyplývající ze zničení nebo poškození zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví.

6.5. Jsme oprávněni požadovat okamžité vydání dodaného, ale dosud nezaplaceného zboží, pokud by kupující vůči nám nesplnil svou platební povinnost nebo by byl na jeho majetek navržen nebo prohlášen konkurs nebo navrženo nebo vyhlášeno řízení na vyrovnání nebo by kupující zastavil své platby se obrátil na své věřitele kvůli uzavření mimosoudního vyrovnání. Naše právo na náhradu škody pro neplnění tím však zůstává každopádně nedotčeno.

6.6. Náklady, které by vznikly uplatňováním našich práv vyplývajících z výhrady vlastnictví, jdou k tíži kupujícího.

 

7. Platby

7.1. Pokud nebyly výslovně dohodnuty jiné platební podmínky, platí netto-platba do 7 dnů. Platby pro nás jsou považovány za dluh k splnění v místě sídla věřitele a považují se za zpožděné při jejich připsání na účet po stanovené lhůtě splatnosti bez ohledu na datum jejich podání nebo převodu.

7.2. U dílčích faktur jsou splatné příslušné splátky po obdržení příslušné faktury.

7.3 Poskytnuté rabaty, bonusy atd. jsou podmíněné s odkladným účinkem připsáním platby na účet v plné výši.

7.4. Směnky a šeky přijímáme pouze s naším výslovným svolením s výhradou a pouze z důvodů platby a až do jejich úplného zaplacení nejsou považovány za konečnou platbu. Veškeré výdaje, poplatky a náklady jdou i při jejich dalším přeúčtování nebo prolongaci k tíži kupujícího; jsou splatné předem v hotovosti. Za včasné předložení, protest a/nebo neproplacení směnky nepřebíráme záruku. Při platbě směnkou není poskytováno skonto.

7.5. Při překročení termínu splatnosti se kupující dostává do prodlení i bez předchozí upomínky. Veškeré pohledávky za kupujícím, a to i ty, které v tento okamžik ještě nejsou splatné, budou bez jakýchkoliv srážek okamžitě zesplatněny. Kupující se zavazuje, že při nedodržení lhůty splatnosti ať už z jakéhokoliv důvodu zaplatí úroky z prodlení ve výši 6% p.a. a kromě toho souhlasí s tím, že budou úroky až do žalobního dne kapitalizovány a k základu budou připočteny výdaje na příslušenství s tímto spojené nebo budou uplatněny zvlášť z titulu náhradu škody nebo jako předprocesní náklady.

7.6. U zakázek, které v sobě zahrnují několik jednotek, jsme oprávněni k vyúčtování každé jednotky po realizované dodávce.

7.7. Splatné protipohledávky mohou být započteny proti našim nárokům pouze tehdy, pokud jsme protipohledávku písemně uznali nebo nám byla právoplatně soudně přiznána.

7.8. Zadavatel nemá zadržovací právo. Kupující obzvláště nesmí odmítnout nebo zadržovat platbu kupní ceny kvůli případným reklamacím nebo neúplným dodávkám.

7.9. Jsme oprávněni zadržet expedici u nás objednaného zboží do té doby, než kupující uhradí veškeré závazky vůči nám v okamžiku sjednané dodávky.

7.10. Veškeré platby, které jsou nám poukazovány, jsou započítávány bez ohledu na jiné určení na náklady a úroky a teprve potom na naši příslušnou nejstarší splatnou pohledávku.

 

8. Reklamace

8.1. Reklamace ohledně množství a kvality zboží a reklamace z důvodů dodávky jiného než objednaného zboží se musejí provádět písemnou formou a jsou přípustné pouze do 10 dnů po předání popř. doručení zboží na místo určení podle dodacího listu. Po uplynutí této lhůty platí zboží jako přejaté bez výhrady.

8.2. Při včasně a oprávněně uplatněné reklamaci provedeme podle naší volby odstranění závady, náhradu nebo dobropis proti vrácení reklamovaného zboží. Ostatní nároky popřípadě následné nároky, obzvláště pak ručení za následné škody, je každopádně vyloučené.

 

9. Místo plnění a soudní příslušnost

g. 1. Místem plnění pro dodávky a platby jakož i pro veškeré závazky kupujícího vůči nám je Linec.

9.2. Na veškeré právní záležitosti mezi námi a kupujícím se vztahuje rakouské právo s vyloučením odkazu na normy mezinárodního soukromého práva jakož i při vyloučení obchodního práva UN.

9.3. Pro veškeré případné soudní spory v souvislosti s příslušným obchodním případem je dohodnuta soudní příslušnost: 4020 Linec.

Kontaktinformation

H+S Handels GmbH
Paschingerstr. 111
4060 Leonding
Österreich

Telefon: +43 (0)732 674 990

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dodací podmínky

zpět